Фирма МИК-БГ ЕООД е висококачествен производител на дамска конфекция и корпоративно облекло.

От основаването си фирмата не спира да се усъвършенства в своята област, като непрекъснато се развива и разраства.

На своите клиенти и партньори МИК-БГ предлага професионално отношение, съдействие и коректност при изпълнение на  дадените задачи.

 

                                                              

МИК-БГ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

 

„ Доставка на кроялно, шевно, гладачно оборудване и винтов компресор с четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене

Обособена позиция 2: Оборудване за шиене

Обособена позиция 3: Оборудване за гладене

Обособена позиция 4: Доставка на винтов компресор “

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016 г. и предвид размера на стойността на процедурата, ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: „ Доставка на кроялно, шевно, гладачно оборудване и винтов компресор с четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Оборудване за кроене

Автоматизирана и модулна CAD система            - 1 бр.

Робот за кроене - 1 бр.

Банциг за кроене - 1 бр.

Подлепваща ролкова преса - 1 бр.

Обща стойност за обособена позиция 1: 285660,00 лв.

Обособена позиция 2: Оборудване за шиене

Едноиглова права машина с долен и променлив горен транспорт - 1 бр.

Електронна илична машина за илик око - 1 бр.

Полуавтомат за различни типове и видове илици - 1 бр.

Автомат за изработване на прави и наклонени джобове с една и две филетки (с или без капак) - 1 бр.

Илична машина прав илик с електронно управление - 1 бр.

Понтериз машина с електронно управление – комбинирана за поставяне на копчета или понт с размер на работното поле 40х30 мм – 1 бр.

Понтериз машина с електронно управление – комбинирана за поставяне на копчета или понт с размер на работното поле 60х40 мм – 1 бр.

Автоматична едноиглова машина прав шев със страничен нож за леки до средни материи - 1 бр.

Автоматична двуиглова машина прав шев с изключване на  иглите с електронно управление за леки до средни материи - 1 бр.

Пикир машина двойно скрит бод автоматична за финни материи - 1 бр.

Високоскоростен 2-иглов 4-конечен  автоматичен оверлог с електронно и пневматично управление - 1 бр.

Високоскоростен 2-иглов 4-конечен оверлог с малко цилиндрично легло - 1 бр.

Автоматична машина прав шев, иглен транспорт - 1 бр.

Машина за инспекция и пренавиване на плат - 1 бр.

Машина за засмукване и рязане на конци - 1 бр.

Обща стойност за обособена позиция 2: 182 299,00 лв.

Обособена позиция 3: Оборудване за гладене

Гладачни маси с ютии - 5 бр.

Парогенератор - 1 бр.

 

Обща стойност за обособена позиция 3: 45 345,00 лв.

 

Обособена позиция 4: Доставка на винтов компресор

Компресор винтов - 1 бр.

 

Обща стойност за обособена позиция 4: 12 800,00 лв.

 

Обща стойност на процедурата: 526 104,00 лв.

 

Срок за подаване на оферти: 09/12/2016 г.

Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.

 

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/

Изтегли документация>> 

 

Декларация за добро изпълнение

Декларация за валидност

Публична покана

Изисквания оферти

Образец на Оферта

Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 1

Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 2

Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 3

Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 4

Декларация на кандидата

Проектодоговор по Обособена позиция 1

Проектодоговор по Обособена позиция 2

Проектодоговор по Обособена позиция 3

Проектодоговор по Обособена позиция 4

Техническа спецификация

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  Разширяване на производствената гама и модернизация на производствените процеси в „МИК-БГ” ЕООД”, BG16RFOP002-2.001-0369-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие