MikLtd

ДБУТ

Основна цел на проект „Подобряване на работната среда в МИК-БГ ЕООД чрез оптимизиране управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд и социални придобивки“, договор № BG05M9OP001-1.008-1888-C01 е да подобри работната среда в МИК-БГ ЕООД чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси.

За постигането на тази цел предприятието е предвидило пакет от мерки, насочени към повишаване на здравето и безопасността на труд във фирмата:

В допълнение, проектът предвижда обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.

Също така, ще бъде осъществена оптимизация на управлението и развитието на човешките ресурси, както и оптимизация на работните процеси чрез въвеждане на гъвкаво работно време и практики за удължаване на професионалния живот на служителите над 54 години.

В следствие на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигнато цялостно намаляване на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа, и по-конкретно намаляване на опасността от заболявания на опорно-двигателния апарат, възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на съоръженията, възникване на травми в резултат на преки или вторични въздействия на мълнии, възникване на травматизъм и професионални болести, мускулно-ставни увреждания, респираторни и белодробни заболявания.

Като резултат от подобряването на условията за здраве и безопасност на труда и облагородяване на работната среда в предприятието МИК-БГ ЕООД ще се превърне в по-привлекателна компания за настоящи и бъдещи служители. Обновяването на социалните придобивки за работещите ще подобри социалния имидж на фирмата, както и удовлетвореността на работещите в нея.

Дата на стартиране: 18.05.2017

Дата на приключване: 31.12.2018

Обща стойност: 285 667.66 лв., от които 242 817.51 лв. европейско и  42 850.15 лв. национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект № BG05M9OP001-1.008-1888-C01 „Подобряване на работната среда в МИК-БГ ЕООД чрез оптимизиране управлението на човешките ресурси и осигуряване на добри и безопасни условия на труд и социални придобивки“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.