MikLtd

ДБУТ

МИК-БГ“ ЕООД изпълнява проект за повишаване на своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия4.0.

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0158-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 03.12.2018 г. Срокът за неговото изпълнение е 20 месеца, като общата стойност на проектното предложение е 930 000.00 лв., в това число 651 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е повишаване ресурсната ефективност на фирма „МИК-БГ“ ЕООД чрез внедряване на нови практики, системи и модели на производство, които да допринесат за повисоки нива на екологосъобразност на предприятието.

Специфичните цели на проекта са:

  • – Намаляване на количеството използвани суровини при производство на единица продукция;
  • – Ефективно управление на отпадъците чрез автоматизиране и дигитализиране на работните процеси;
  • – Повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване устойчивата конкурентоспособност на предприятието.

Заложените цели ще бъдат постигнати чрез закупуване и внедряване на интегрирана
автоматична система за управление на кроялен участък Syncro cutting room, работеща на базата на Индустрия 4.0 и с възможност за връзка с други машини и системи, използващи такава.

Постигането на общата и специфичните цели на проекта и ефекта им върху развитието на
предприятието напълно кореспондират с постигането на основната цел на процедурата:
„Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.” Настоящата проектна инициатива ще позволи на МИК-БГ ЕООД да повиши ефективността на своето производство, да увеличи производствения си капацитет и не на последно място – да увеличи своите финансови приходи и да постигне устойчив растеж.

В допълнение, успешното изпълнение на проекта ще повиши конкурентния потенциал на
„МИК-БГ“ ЕООД и ще го превърне в първото предприятие за производство на облекла в
България, което е въвело изискванията на Индустрия 4.0. Това ще повиши значително имиджа на фирмата в Европейския съюз и ще доведе до привличането на нови клиенти, контрагенти и партньорския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

Проект  № BG16RFOP002-3.004-0158-C01 „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.