MikLtd

Енергийна ефективност

„МИК-БГ“ ЕООД стартира проект за повишаване на своята енергийна ефективност чрез внедряване на ново производствено оборудване.

Проект„МИК-БГ повишава своята енергийна ефективност чрез внедряване на ново производствено оборудване“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.001-0904-C01, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 21.08.2017 г. Срокът за неговото изпълнение е 18 месеца, като общата стойност на проектното предложение е 913 000.00 лв., в това число 641 300.00 лв. безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на фирма „МИК-БГ“ ЕООД чрез повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет. Специфичните цели са:     Намаляване на потреблението на електроенергия и на разходите за производство на единица продукция; Подобряване качеството на продуктите и повишаване на производствения капацитет; Повишаване икономическата ефективност и устойчивата конкурентоспособност на предприятието. Заложените цели ще бъдат постигнати чрез подмяна на част от оборудването, което е морално остаряло и енергоемко с ново, подходящо, енергоефективно и с висока производителност оборудване, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001:2011. От една страна, инвестициите във високотехнологични машини ще допринесат за разширяване капацитета на предприятието, както и повишаване конкурентоспособността, поради намалени разходи, увеличена ефективност и подобряване качеството на продуктите. Нещо повече, внедряването на енергоспестяващо оборудване чрез изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до намаляване консумацията на енергия чрез енергийни спестявания в размер на 24,76% и намаляване отпечатъка от производството върху околната среда чрез спестяване на въглеродни емисии в размер на 104,43 tCO2/год. От друга страна, внедряването на система за управление на енергията в предприятието допълнително ще допринесе както за намаляване на емисиите на парникови газове и влиянието върху околната среда, така и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. В резултат от успешното изпълнение на дейностите по проекта ще се постигне по-ефективно разходно и производствено планиране и постигане на по-високи резултати и ефективност с по-ниско влияние върху околната среда. Постигането на общата и специфичните цели на проекта и ефекта им върху развитието на предприятието напълно кореспондират с постигането на специфичната цел на Приоритетна ос 3“ Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1: “Енергийни технологии и енергийна ефективност” за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. В допълнение, успешното изпълнение на проекта ще повиши конкурентния потенциал на „МИК-БГ“ ЕООД и ще допринесе за по-ефективната дейност на предприятието и привличането на нови клиенти.

Проект № BG16RFOP002-3.001-0904-C01 „МИК-БГ повишава своята енергийна ефективност чрез внедряване на ново производствено оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.