MikLtd

ППК

„МИК-БГ“ ЕООД реализира проект за подобряване на производствения си капацитет.

Проект„Разширяване на производствената гама и модернизация на производствените процеси в МИК-БГ ЕООД“ се осъществи в рамките на договор BG16RFOP002-2.001-0369-C01, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 20.06.2016 г. и приключи на 25.08.2017г., като общата му стойност беше 526 104 лв., в това число 368 272,80 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Главната цел на проекта бешеда подобри производствения капацитет и експортния потенциал на МИК-БГ ЕООД, а оттам и цялостната конкурентоспособност на предприятието. Специфичните цели на проекта бяха модернизация на производствения цикъл и разширяване на продуктовата гама на предприятието.

Посочените цели бяха постигнати чрез планираните инвестиции по проекта, свързани със закупуване на ново модерно оборудване за следните процеси: изработване на кройки, кроене на изделието, подлепване на скроените елементи, изработване на облеклото според технологичните изисквания, между-операционно гладене на сглобените елементи, довършителни манипулации (изработка на илици, зашиване на копчета, почистване от конци), крайно гладене на изделието. Доставката на оборудването беше направено чрез външно възлагане и прилагане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“.

Изпълнението на проекта допринесе за оптимизиране на производството, подобряване на работните процеси в предприятието и намаляване на производствените разходи. Също така, проектът съдейства за постигане на по-ефективно производство, и съответно увеличена производителност, както и създава възможност за производство на нови модели облекла. Цялостното изпълнение на проекта има пряк положителен ефект върху качеството на крайната продукция, по-голяма прецизност, по-голям обем на производството, по-кратки срокове за изпълнение и възможност за по-пълно съобразяване с изискванията на клиентите. Оптимизацията на производствения цикъл и подобряването на качеството на крайните продукти стимулира развитието на МИК-БГ ЕООД и засилва конкурентните предимства на предприятието.

Проект № BG16RFOP002-2.001-0369-C01 „Разширяване на производствената гама и модернизация на производствените процеси в МИК-БГ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.