MikLtd

Ресурсна ефективност

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен
процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-
3.004-0158-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни
инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 и стартира на 03.12.2018 г. Срокът за неговото изпълнение е
20 месеца, като общата стойност на проектното предложение е 930 000.00 лв., в това число 651
000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Общата цел на проекта е повишаване ресурсната ефективност на фирма „МИК-БГ“ ЕООД чрез
внедряване на нови практики, системи и модели на производство, които да допринесат за по-
високи нива на екологосъобразност на предприятието.
Специфичните цели на проекта са:

 • Намаляване на количеството използвани суровини при производство на единица продукция;
 • Ефективно управление на отпадъците чрез автоматизиране и дигитализиране на работните
  процеси;
 • Повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване устойчивата
  конкурентоспособност на предприятието.
  Заложените цели ще бъдат постигнати чрез закупуване и внедряване на интегрирана
  автоматична система за управление на кроялен участък Syncro cutting room, работеща на базата
  на Индустрия 4.0 и с възможност за връзка с други машини и системи, използващи такава.
  Постигането на общата и специфичните цели на проекта и ефекта им върху развитието на
  предприятието напълно кореспондират с постигането на основната цел на процедурата:
  „Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения,
  техники и методи.” Настоящата проектна инициатива ще позволи на МИК-БГ ЕООД да повиши
  ефективността на своето производство, да увеличи производствения си капацитет и не на
  последно място – да увеличи своите финансови приходи и да постигне устойчив растеж.
  В допълнение, успешното изпълнение на проекта ще повиши конкурентния потенциал на
  „МИК-БГ“ ЕООД и ще го превърне в първото предприятие за производство на облекла в
  България, което е въвело изискванията на Индустрия 4.0. Това ще повиши значително имиджа
  на фирмата в Европейския съюз и ще доведе до привличането на нови клиенти, контрагенти и
  партньори.

Проект № BG16RFOP002-3.004-0158-C01 „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативенпроцес, основаващ се на Индустрия 4.0“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *